آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق

۲۵ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲:۳۸ ۱۴
نام تهیه‌کننده: الهام آزادزاده
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق
آغاز به کار سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی و تقدیر از زحمات رییس سابق