مرکز آموزش علمی کاربردی

تعداد بازدید:۲۵۳۰
مرکز آموزش علمی کاربردی

علیرضا شاکری

رئیس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه بجنورد