معرفی معاونت پشتیبانی

تعداد بازدید:۱۱۷۴

حوزه پشتیبانی جهاددانشگاهی خراسان شمالی مهمترین رسالت خود را تامین و توسعه منابع در جهت تحقق اهداف واحد می داند و سعی دارد با :

•     توسعه و تحول اداری مبتنی بر توان داخلی، دانش روز و پژوهش
•    جذب و افزایش منابع مالی پایدار
•     ارتقای بهره وری و استفاده بهینه از منابع
•    افزایش توانمندیها و مهارتهای شغلی
•    توسعه تسهیلات رفاهی

  موجبات تعالی واحد را فراهم آورد. 

چشم انداز

بهره مند از اعضاء جهادی موثر، متخصص و کارآمد و منابع مالی پایدار

ارزش ها

•    رعایت عدالت سازمانی
•    اخلاق حرفه ای
•    مشتری مداری
•     ارتقاء مستمر کیفیت
•     پاسخگویی 
•     مسئولیت پذیری
•     مشارکت

سیاست ها

•    ارتقاء ساختار تشکیلاتی و هرم منابع انسانی 
•    ارتقا انگیزه کاری
•    توسعه و بکارگیری روز آمد فناوری اطلاعات
•    تنوع بخشی و افزایش منابع مالی پایدار
•    توسعه فضاها و تجهیزات