معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۱۸۳
معاونت آموزشی

حسن خوش صفا

سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی خراسان شمالی